ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب اندام

تعبیر خواب اندام

تعبیر خواب اندام

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اندامهای انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شوند. دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضاء اندام ما تجسم چیزی هستند که در خواب ما بجای همان چیز شکل می‌گیرند و از رابطه‌ی ما با حوادث و اشخاص و اشیاء اشاراتی می‌دهند.

روی هم رفته اگر در خواب ببینید اندام شما از نظر تعدد زیادتر از حد طبیعی شده، نشان آن است که یاران، دوستان و احباء شما زیاد خواهند شد.

تعبیر دست در خواب

متعدد شدن دستها از تشدید اعمال شما خبر می‌دهد؛ اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده‌ی خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می‌گیرند. برای نمونه اگر در خواب خود دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید، خواب شما می‌گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می‌دهید. چون دست عامل و وسیله‌ای است که با آن هم می‌توانیم بدهیم و هم بگیریم. هم می‌توانیم نوازش کنیم و هم سیلی بزنیم. چنانچه آدم خوبی باشید، بیشتر از گذشته نیکی می‌کنید و اگر بد باشید و تاکنون بدی کرده‌اید، اعمال بد شما فزونی می‌یابد که البته سود و زیان آن اعمال به خودتان باز می‌گردد.

چنانچه کسی در خواب خود ببیند دستهایش اضافه شده، اما دستهای اضافی زنانه هستند نه مردانه، کسی او را فریب می‌دهد و یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می‌گیرد.

تعبیر پا در خواب

چنانچه در خواب خواب ببینید پایتان بریده شده، سفری در پیش دارید و اگر ببینید دست و پایتان به خصوص رانتان بریده شده، متعلقان شما متفرق می گردند.

اگر در خواب خود ببینید که دست و پایتان در عامل خواب با شما حرف می‌زنند، نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می‌کنند و بد می‌گویند؛ انگشت نما می‌شوید و رسوایی به بار می‌آورید.

اگر در عالم خواب ببینید دست یا پایتان را بریده‌اید، ولی مجددا آن عضو روییده و به وجود آمده، صاحب فرزند می‌شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید، یکی از اقربایتان فرزندی می‌آرود که او به شما خیلی نزدیک است

تعبیر گوشت بدن در خواب

اگر ببینید گوشت بدن خود را می‌برید، نفعی عایدتان می گردد و اگر در خواب ببینید که دیگری گوشت بدن شما را می‌برد، از جانب شما سودی عاید همان شخص می‌گردد که خلاف رضای شماست.

تعبیر دردناک بودن عضوی از بدن در خواب

چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متألم و دردناک ببینید و احساس درد کنید، در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد، خواب شما از یک بیماری نزدیک خبر می‌دهد. ولی اگر واقعا دردی داشته باشید، اما عضو دیگری را در خواب دردناک احساس کنید، جای نگرانی نیست؛ زیرا واکنش اضطراب و نگرانی شماست.

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضاء بدن شما در جای خودش نیست و در دنیای رویا ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست، خوابتان می‌گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جایی می رود که یا نمی‌دانید آنجا کجاست و با آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید.
اگر در خواب دیدید که چیزی در دهان دارید، خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید.

داشتن چشم اضافی دلبستگی به دنیا و مال دنیاست که پسندیده نیست.

اگر در خواب خود ببینید که مرغی ناشناخته، مشروط به اینکه کلاغ یا کرکس نباشد، و شما ندانید آن مرغ چه نام دارد، از گوشت شما ربوده و برده که بخورد، نشان آن است که چیزی یا مالی به جبر و عنف از شما گرفته می‌شود.

اگر در خواب خود ببینید که کلاغ یا کرکس عضوی از بدن شما را ربوده و برد تا بخورد، مراقب سلامت و صحت خود باشد. در این قبیل موارد مرگ مفاجات پیش می‌آید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب