ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر دیدن اسب در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از قدیمترین ایام اسب نزدیکترین حیوان به انسان بوده و انسان در تمام ادوار حیات خویش از اسب سود برده و با این حیوان در سفر و حضر همواره بوده است. لذا اسب همانقدر که در بیداری صاحب نقش تعیین کننده می باشد و رل عمده ای در تکاپوی حیات آدمیان بازی می کند، در خواب نیز زیاد شکل می گیرد و ظاهر می شود.
 
درباره اسب معبران زیاد داد سخن داده و آنقدر گفته و نوشته اند که به تنهایی از آن می توان یک کتاب مستقل فراهم آورد.
 
در زندگی امروز انسان نیز اسب یک حیوان مهجور و فراموش شده نیست، ولی نقشی مثل گذشته ندارد. مگر برای آنها که در دهات و روستاها زندگی می کنند و یا به شبانی و گله داری اشتغال دارند و به همین نحو آنها که پیشه ایشان اسب دوانی و تربیت اسب است.
 
در این کتاب (تعبیر خواب منوچهر مطیعی) درباره اسب همه چیز را می نویسیم ˛ اما نه به آن تفصیل زیرا کمتر اتفاق می افتد که شهرنشینان  آنها که با ماشین سر و کار دارند، اسبی را به خواب ببینند.

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.

معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.
اما امروز بندرت یافت می شوند کسانی که بتوانند اسب عربی و اسبهایی از نژاد دیگر تفاوت بگذارند. مگر اینکه در خواب این احساس برای بیننده پیدا شود که اسب او عربی است و یا دیگری نژاد اسب را مشخص و معین کند.
 
اگر کسی در خواب بیند که  اسب رام او است و به سهولت فرمان می برد، نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گرد.
ولی اگر اسب نافرمان، نا آرام و خروشنده باشد، به زحمت و تلاش پیروزی و توفیق حاصل می کند.

در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود.

معبران دنیای غرب اسب را، بدون توجه به رنگ و نوع و نژاد، به زن و شغل و هدف تعبیر کرده اند.
 
نفایس الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و درعین حال زن.
 
«آتیانوس» یونانی نیز می گفت اسب برای مرد زن است و برای زن مرد.
 
اما اسب چیزی است که بیشتر می خواهیم و می طلبیم و چه بسا خواست پنهان است که بر زبان نمی آوریم و افشا نمی کنیم.
هیچکس نمی تواند آرزو و خواست نداشته باشد، ولی هر یک از ما چیزی متفاوت می خواهیم و به دنبال هدفی دیگر هستیم که در هر چند هزار نفر ممکن است دو تا بهم شبیه باشند.

با این بیان دیدن اسب در خواب همان مراد است. همان چیزی است که در نهان به دنبال آن هستیم.

کسی که بیمار است و از نوعی بیماری دردناک و مزمن رنج می برد، اسب سلامت است.
 
برای مفلس و درویش که گرفتار بی پولی و فقر می باشد، اسب مال و منال است.
 
شخصی که پول دارد، اما نزد مردم اعتبار و آبرو ندارد، آبرو و شخیت و احترام اجتماعی است.
 
همه این خواسته ها به شکل اسب ظاهر می شوند.
 
دختری که شوهر نکرده و زمان شوهرکردن و تشکیل خانواده اش گذشته، شوهر می خواهد، این آرزو او هم در خواب به صورت اسب تجسم می یابد.
برای خانمی که نازا تشخیص داده شده، داشتن فرزند آرزو است. این آرزو نیز در خواب او به صورت اسب جلوه می کند.
 
سوار بودن بر اسب نشان کامروایی است و پیاده بودن در کنار اسب نه اینکه ناکامی و نامرادی است، بلکه قرار گرفتن در کنار مقصود است و گویای این واقعیت که اگر بخواهیم و تلاش کنیم می توانیم کامروا باشیم. همچنان که قادریم پای در رکاب نهیم و بر زین اسب بنشینیم.
 
نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد،  پادشاهی می یابد. اما با توضیحی که جایی دیگر در این باره داده شده پادشاهی به نسبت لیاقت و شأن بیننده خواب است، نه مطلق پادشاهی. دلاک، استاد حمامی می شود و کارمند جزء اداره به ریاست می رسد و طاف دوره گرد میوه فروش، صاحب دکان میوه فروشی و شاگرد و فروشنده و ترازو به دست می آورد.

در خواب هر نقصانی در اسب باشد، نقصان در کامروایی است.مثل اینکه اسب گوش و یا دم نداشته باشد.

اسب فحل در خواب کامروایی است آمیخته به گناه که از طریق نامشروع و ناپسند تحصیل شود.
 
اگر در خواب دیدید کسی اسبی به شما بخشید و یا اسبی در اختیارتان قرار داد،گویای این است که در آینده به کمک کسی توفیق حاصل می کنید.
اگر شما به کسی اسبی دادید،بی آنکه چیزی را از دست بدهید، دیگری را کامروا می کنید.

تعبیر خواب از دیدگاه معبران اسلامی

معبران اسلامی بطور عموم دم اسب را به خدمتکاران و من تبع تعبیر کرده اند. یا کسانی که از شخص شما حرف شنوی دارند و فرمان می برند.

تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

در همین زمینه « ابن سیرین » می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دمی پر پشت و انبوهی دارد، نشانه آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. با این تعریف اسبی که دم ندارد، به شما می گوید که هیچکس از شما اطاعت نمی کند و حرف شنوی ندارد.
 
چنانچه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین و یراق و نمد و دهنه است، گواه نقصان در پیروزی و موفقیت شماست.
اسب برهنه بزرگی و شرف است ولی اسب در جای غیر معمول یعنی جایی که اسب نمی تواند باشد، نشان عصیان و خطا و گناهی است.
اگر اسب شما بر دیوار باغی و بر بام  یک خانه و یا روی شیروانی راه می رود و یا اینکه روی اسب پشت یک تریلی نشسته اید و حرکت تریلی را تاخت و تاز اسب خود می انگارید. این یک پیروزی فریبنده و غیر واقعی است و سراب است که شما را دلخوش می دارد،  لیکن عمیق نیست و دوام ندارد. توفیقی است زودگذر که مثل یک رویا محو می شود.

تعبیر رنگ های اسب در خواب

در میان رنگهای اسب که می شناسیم:
اسب زرد و اسب سمند چندان نیکو نیستند چه آنکه بر بیماری دلالت دارند.
اسب با رنگ غیر معمول نیز  توفیق غیر واقعی و کاذب است.
اسب ابلق به شما می گوید دست به کاری می زنید که چه مفید و چه زیان، دیگر در معرض داوری قرار می گیرید.
اسب سفید شرافت و عظمت است، به خصوص اگر فاقد زین ولی دارای دهنه باشد.
اسب سیاه امری است مخاطره آمیز. کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد که چنان توفیق حاصل کنید، به عظمت می رسید و کامروا می شوید.
سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر اینکه اسب زرد و یا سمند باشد. در این صورت خواب شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید، البته در صورتی که بیمار باشید. از اسب پایین آمدن نشانه تنزل شأن  و مقام است.
ولی اگر از اسبی فاقد زین و برگ و دهنه فرود آمدید، گویای این است که از عما و خطا و گناه آلودگی که مرتکب شده اید و یا می خواید مرتکب شوید باز می ایستید و جبران مافات می کنید.

گریختن اسب

چنانچه در خواب اسبی که دارید بگریزد و برود شانسی را از دست می دهید.
اسب تاخت اگر به قصد جنگ و ستیز باشد، ارتکاب گناه است و یا گرفتار ترس و خوف می شوید.
اگر بیننده خواب ببیند اسبی وارد خانه اش می شود و یا در محلی که در عالم خواب احساس می کند آن محل به او تعلق دارد، اسبی می آید، این بشارت را به خواب می دهد که در آینده با شخصی بزرگ رو برو می شود. شخصی که از جانب او سود مادی و یا معنوی نصیب بیننده خواب می گردد و از برکت وجود او متمتع می شود.
 
نوشته اند اسب سبز، دین داری است و چنانچه کسی ببیند بر مادیان سبز رنگی نشسته، در آینده با زنی متقی و پرهیزکار و دین دار روبرو می شود. ولی این تعریف و تعبیر بسیار ضعیف است، چون اسب با رنگ غیر معمول خوب نیست.
 
پشت اسب دیگری سوار شدن، نشان استمداد کمک و طلب یاری شما نیازمند می گردد. چنانچه دیگری پشت اسب شما نشسته باشد، او به یاری شما نیازمند می گردد.
 
پرت شدن از اسب نیز  مانند فرود آمدن از اسب خوب نیست، زیرا سقوط از مقام و منزلت را می رساند.

معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند.

اجتماع و خیل اسبان نشان نزول باران است.
 
چنانچه در خواب خود ببینید اسبی ناقص خریده اید، در آینده با شخص بدخور و بد سرشت آشنا می شوید و اگر آن اسب مادیان باشد زنی بد سرشت و کج خو قدم به زندگیتان می نهد.
 
خوردن گوشت اسب بهره مندی از مال دولت است تمتع از بیت المال است مانند یک پاداش اداری حق بیمه ای که انتظارش را ندارید و یا اضافه حقوق زیاد و نانچه کاسب باشید سودی غیر منتظره عایدتان می گردد.
 
اگر در خواب دیدید بر اسب نشسته و به آسمان رفته و بازگشتید نیکو نیست زیرا گرفتار داوری می شوید و سر و کارتان به محضر قاضی و دادگاه و محکمه و احیانا زندادن و مجازات می افتد.
 
اگر در خواب دیده شود که کسی اسب دیگری را دزدید، نشان آن است که خطی، زندگی صاحب اسب را تهدید می کند.

روی هم رفته گم شدن اسب نیکو نیست.

اگر اسب گمشده در خواب مادیان باشد، متارکه بین زن و شوهر تعبیر می شود.
ممکن است در خواب ببینید که وارونه سوار بر اسب شده اید، این حالت نشان آن است که کاری خلاف عرف و عادت انجام می دهید و دست به عملی می زنید که مستوجب شماتت می گردد.
 
از جاحظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است چه مراد و خواست باطنی هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکش تر باشد، هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رامتر باشد، تسلط بر نفس آسانتر است و یحتمل کامجویی ممکن تر.
باز هم «جاحظ» می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه ای بیرون آمد، از آن خانه کسی می میرد.
 
در مورد اسب خیلی چیزها گفته اند و نوشته اند که اگر بخواهیم همه را نقل کنیم، حتی کتابی کافی نیست ولی این فشرده همه آنهاست. یک معبر دانا و آگاه وقتی خوابی را می شنود، با تعیین محور خواب به تعبیر می پردازد که ممکن است خوابی ببیند که اسب هم در آن باشد، ولی محور خواب شما اسب نباشد. تشخیص این امر با معبر است.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب