ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ابر آن چنان که در بیداری از دسترس ما دور است و با دست پیش بردن و یا به کمک هیچ وسیله دیگری نمی توانیم ابر را لمس کنیم و بگیریم و در اختیار داشته باشیم، در خواب نیز سمبل شخصیت هایی است که آمیزش و اشنایی با ایشان نه تنها دشوار است، بلکه به گمان و تصور ما نمی آید.

بستگی به این دارد که چه شغلی دارید و چهکاری انجام می دهید.

  • اگر اداری هستید شخصیت هایی مثل وزیر یا مدیر کل اداره شما احتمالا در خوابتان به شکل ابر مجسم می شوند.
  • اگر تهیدست هستید، ثروتمندان و کارفرمایان بزرگ،
  • چنانچه مالدار باشید، علما و دانشمندان و خردمندان بزرگ در خواب شما به صورت این جلوه می کنند؛ زیرا اهل علم و دانش به مال و منال دنیا بی اعتنا هستند و به مالداران نین وقعی نمی نهند.

به هر حال معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و به دست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیختن و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و با تحصیل آنچه که فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن هم سپری شده است.

تعبیر گرفتن ابر در خواب

اگر بیننده خواب ببیند تکه ای از ابر را گرفت و خورد و یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، به این معنی است که در آینده یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی به دست می آورد که عظمت و بزرگی سبب تحصیل آن می گردد.

تعبیر ابر در آسمان در خواب

چنانچه بیننده خواب ببیند که همه آسمان از ابر پوشیده شده و آسمان گرفته و تیره است ولی باران نمی بارد، نوعی غم و اندوه و ناراحتی عمومی پیدا می شود؛ اما این بستگی دارد به این که ابر کجا و در بالای چه محیطی قرار گرفته باشد. آسمان ابری و گرفته بالای خانه گویای آن است که اندوهی برای ساکنان آن خانه پیش می آید و چنانچه آسمان شهر گرفته باشد، اندوه و ناراحتی جنبه عمومی پیدا می کند.
اگر بیننده خواب ببیند که آسمان ابری و گرفته و تیره است ولی باران می بارد و صاعقه و رگبار هم هست، نشانه ای از رحمت خداوندی است؛ مشروط بر اینکه بیننده خواب زیر باران نباشد و باران و رگبار به سر و تن او فرود نیاید و نریزد.

از «دانیال» نبی نقل است که دیدن ایر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.

  • ابر سفید، ابر سیاه، ابر زرد، ابر سرخ، ابر بارنده و ابر خشک بدون باران.
  • اگر بیننده خواب خویشتن را زیر ابر سفید و بارنده ببیند، بسیار نیکو است. ایر سفید و بارنده خبر دهنده خیر و برکت است و یا بیننده خواب، علم و دانش فرا می گیرد.
  • ابر زرد بیماری است و برخی از معبران نوشته اند بیننده خواب با زنی ازدواج می کند آن زن به او رنج می دهد؛ بلا می رساند. چنانچه بیننده خواب ازدواج کرده باشد، از سوی زنی به او زیان می رسد.
  • ابر سرخ مصیبت و بلاست، در افسانه ها آمده است که خداوند تبارک و تعالی هرگاه اراده فرمود بر قومی خشم بگیرد، نخست ابر سرخ بر بالای شهر و دیار آن قوم در مانند قوم عاد و ثمود.
  • ابر سبز، خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروایی است. البته به آن معنی نیست که بین ای سبز واقعا فرمانروای بخش و منطقه ای شود و یا به حکومت شهری بر گویای آن است که او در حد خودش به بزرگی می رسد.
  • ابر سیاه در خواب دیدن نیکو نیست و به خیر و خوبی نمی انجامد. دیدن ابر سیاه در خواب گویای خشم الهی است و تندی و خشونت سرنوشت است، به خصوص ابر سیاه را بر بالای سر و یا آسمان خانه خویش ببینید. در این صورت استغفار – کنید و از خداوند غفران بخواهید.

حرکت ابر در آسمان

 چنانچه بیننده خواب ببیند که ابری در آسمان حرکت می کند؛ ابر سفید و هوا روشن است، خواب او میگوید که به زودی با شخصی بزرگ آشنا می شود، شخصی قدرتمند که از جانب او سود عایدش می شود.
اگر بیننده خواب ببیند که خودش ابری را در آسمان به حرکت واداشته و از سویی به سویی دیگر می راند، کارش راست می شود و امور به دلخواه او انجام می گیرد. اگر ببیند که او در سایه ابر ایستاده و ابر بر سرش سایه افکنده، امنیت و آسایش می یابد.

تعبیر ابر بدون باران در آسمان

ابری که باران ندارد خوب نیست؛ به خصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد. چنانچه در خواب ببینید ابری را کندید و خوردید، همانطور که قبلا گفته شد بهره مند می شوید و این بهره مالی نیست، بلکه از علم و دانش بهره مند می گردید.

تعبیر ابر باران ریز در خواب

ابر باران ریز خیر و برکت است. ابر با برق تنها بدون باران و رعد عذاب است و ابر با رعد، بدون برق و باران بیم و هراس است.
چنانچه دیدید در خواب ابری از جانب دریا به سوی شما آمد، غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب