ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای است برای افزودن به زیبایی. ابرو در خواب نیز تأویلی در همین حدود دارد.

تعبیر ابرو های سالم در خواب

چنانچه کسی در خواب خود ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و مرتب دارد که هیچ نوع نقصی در آنها نیست، نشان آن است که بیننده خواب نزد مردم معزز و محترم است و یا عزیز می شود و مورد احترام قرار می گیرد و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

تعبیر نداشتن ابرو در خواب

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت بیننده خواب است.
 
اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمانش سایبان ابرو ندارد، خواب او می گوید که نزد مردم بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی رفتار و عمل می کنند.

روییدن و ریزش ابرو در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش کم شده و موهای آن می ریزد، اشاره است به اینکه او کاری انجام می دهد که چنانچه موفق شود، موجب بدنامی و رسوایی اش می شود. عکس این هم صادق است، یعنی روییدن موی ابرو در خواب تامین یا اعاده حیثیت و آبروی بیننده خواب است.
ابروان سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.

تعبیریک ابرو در خواب

داشتن یک ابرو زیان مالی است. چنانچه بیننده خواب ببیند یک ابرویش ریخته و یا مخدوش است، از جایی به او زیان می رسد که نمی تواند جلوی آن را بگیرد.
 
تراشیدن ابرو نشانه کاری است که بیننده خواب از روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل و خرد می تواند مانع زیان و خسران گردد.

تعبیر رنگ کردن ابرو در خواب

خضاب بستن و رنگ کردن ابرو نشانه ریاکاری است و اگر ببینید دیگری ایروان خود را رنگ کرده نشانه آن است که کسی درصدد فریب شما بر می اید و چنانچه مشاهده کنید خودتان ابروان رنگ کرده دارید، کاری حیلت آمیز انجام می دهید که بهتر است پرهیز کنید و هشیار اعمال و رفتار خویش باشید.
 
ابروان پرپشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پول، پولی که دارید و یا به زودی تحصیل می کنید، برای شما قائلند. ابروان سفید و پرپشت شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمایید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب