ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 + 5 =

بستن
بستن

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آینه در خواب دوست و همدم و مونس بیننده‌ی خواب است.

نگریستن در آینه خوب است؛ چنانچه بیننده‌ی خواب در آینه‌ای که می‌نگرد، تصویر خودش را ببیند.

اگر بیننده‌ی خواب صورت خودش را ببیند، خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید. چنانچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد، از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند، خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید و یا از جانب فرزند اناث به او سود می‌رسد و یا محبتی چشمگیر می‌شود.

تعبیر آینه و رقیب در زندگی

اگر بیننده خواب در آینه بنگرد و جز خودش دیگری را ببیند، نشان وجود رقیب در زندگی اوست. خواب می گوید از مقام خودش ساقط میگردد و چنانچه کاسب باشد، در کسب گرفتار رقابت و زیان می شود.

برخی از معبران نوشته اند اگر زنی در آینه نگاه کند و زنی دیگر جز خودش را ببیند، بین او و شوهرش متارکه می شود. مرد نیز اگر زنی را در آینه ببیند و آن زن ناشناس باشد، خوب نیست. اگر بچه ای در آینه ببیند، صاحب فرزند می‌شود.

اگر آینه‌ای داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید، نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید و یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد.

چنانچه آینه‌ای که دارید قاب نقره داشته باشد، بی‌حرمت می‌شوید؛ زیرا معبران داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند.

عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خودخواهی می‌دانند.

اگر مردی در آینه بنگرد، چنانچه همسر او باردار باشد، پسر می‌آورد. پسری که از هر جهت به پدر شباهت خواهد یافت.

چنانچه زن خودش را ببیند و در عین حال باردار باشد، دختر می‌آورد. ولی اگر زنی خود را ببیند و باردار نباشد، بین او و شوهرش اختلاف میافتد تا جایی که احتمالا به جدایی می‌انجامد.

اگر پسری در آینه خودش را ببیند، صاحب برادر می‌شود. به همین نحو دختر اگر، خودش را ببیند، صاحب خواهر می شود.

اگر شاغلی که شغل مهم دارد و همیشه نگران خویش است، در آینه بنگرد و تصویر مردی را ببیند، شغل خود را از دست می‌دهد و به جای او مستقر می‌گردد.
اگر دختری در آینه نگاه کند که زمان شوهر کردن او باشد، به خانه بخت می‌رود. برای دختران آینه در دست داشتن عشق است و هیجان و احساسات عاطفی.

پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. اگر کسی آینه‌ای را در خواب پشت خود پنهان نگه دارد، نشان آنست عیب و یا رازی دارد که از دیگران پنهان نگه می‌دارد و می‌کوشد مردم از رازش آگاه نشوند.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند، شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود.

چنانچه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه‌ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می کند، به دیدار دوستی غایب خوشحال می‌شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب