ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 آتش روشنایی است، اما شدت و ضعف دارد؛ چه که در بیداری و زندگی روزمره هم نور شدید موجب آزردگی قوه بینایی می شود و زیان بخش می تواند باشد.

باید ببینیم آتش در کجا و چه وضع و چه حد و اندازه ای است، حتی باید دید برای چه افروخته شده؛ چون همه اینها می توانند خواب را متفاوت کنند.

  • اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنایی آفروخته و یا دیگران برای همین منظور افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد، اطاق و محیط اطراف روشن شده، نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم و به سبب این تفحص و پیگیری سود می بریم و بینایی و هوشیاری حاصل می کنیم.
  • اگر کسی آتشی را افروخته بود که به سبب وجود آن توانستید اطراف خود را ببینید و تشخیص دهید، گوینده آن است که به کمک و پایمردی شخصی داناتر و مقتدرتر از خود به انجام کاری توفیق می یابید.
  • چنانچه ببینید آتش را افروخته اید تا خود را گرم کنید، مثل روشن کردن بخاری و یا باز کردن پیچ شوفاژ که در زمان ما حکم همان افروختن آتش را دارد دست به کاری می زنید که سودبخش است و موجب بی نیازی شما می شود. اگر نیازمند نباشیم، مشکلی از ما گشوده می گردد. مقدار رفع نیاز و دفع گرفتاری بستگی به مقدار آتش افروخته شده دارد.
  • اگر بیننده خواب ببیند که آتش می افروزد تا با آن چیزی برای خوردن طبخ کند، مانند روشن کردن پریموس، اجاق گاز، فر غذاپزی و اجاق های قدیمی که با آتش افروخته می شد، نشان آن است که نفعی عاید بیننده خواب می شود و چنانچه ببیند شخص دیگری اجاق را روشن کرد تا برای او غذا بپزد، حتی اگر دستهایش را با آتش گرم کند، گویای آن است که نفی از جانب آن شخص عایدش می شود و به وسیله او امنیت و آرامش می یابد.

داستانی زیبا در مورد خواب آتش

مردی نزد معبر آمد و گفت:

در خواب دیدم در بیابانی خشک و بی آب و علف راه می سپرم. گرسنه و تشنه بودم و در عالم خواب پیش خود می گفتم اگر چیزی برای خوردن نیایم، از گرسنگی تلف می شوم. ناگهان احساس کردم مردی همسفر من است که هیچ او را نمی شناختم.

از او پرسیدم تو هم مثل من گرسنه ای؟ گفت آری، اما من چند کلوچه نپخته و خام دارم. اگر آنها را بپزیم، هر دو نفر سیر می شویم. به او گفتم این که مهم نیست.

دست به کار افروختن آتش شدیم و من رفتم تا هیزم جمع کنم، اما هیزم نیافتم. وقتی نزد او بازگشتم، دیدم بقچه و جامه دان و کوله بارهای سفر مرا در آتش افکنده و سوزانیده و روی آتش افروخته شده سرگرم پختن کلوچه است.

به شدت خشمگین شدم و به او اعتراض که کردم چرا جامه دان مرا سوزانیدی؟ با آرامش و خونسردی کلوچه ها را به من تعارف کرد و گفت بخور. این کلوچه ها بیشتر از لباس های تو ارزش دارند. تا گرم است بخور…

در این حال که از خشم می لرزیدم و کلوچه ها را در دست داشتم، از خواب بیدار شدم. حالا نگران هستم. می خواهم بدانم تعبیر آن بیابان، تشنگی و گرسنگی، سوختن البسه ام چیست؟

سوالات و پاسخ معبر به خواب آتش

معبر از او پرسید: . آیا زن و فرزند داری؟ جواب مثبت داد.

معبر پرسید: – آیا پول کافی داری؟ زندگیت راحت میگذرد؟ باز پاسخ مثبت گرفت.

معبر از او پرسید: – چه عاملی موجب نگرانی خاطرت می شود؟ چه غمی داری؟ مرد به معبر خردمند و هوشیار پاسخ داد:
هیچ غمی ندارم. تاجر محترم و مالداری هستم. زن خوب و فرزندان سالم دارم. داماد و عروس و نوه دارم.

فقط چند سال است از یک نوع بیماری مجهول رنج می برم. در مثانه من زائده ای به وجود آمده که مثل دگمه گه گاه جلوی مجرای دفع ادرار من را می گیرد. دچار احتباس بول می شوم و کارم به بیمارستان می کشد تا پزشکان با سوند آن زائده را رد می کنند. از عمل جراحی به شدت وحشت دارم، زیرا مادرم زیر عمل جراحی مرد و بهوش نیامد. غصه من همین است.
معبر گفت:
تعبیر داستان – به زودی دچار بحران بیماری می شوی، اما در همین موقع مردی سر راه تو قرار می گیرد که بدون عمل جراحی آن زائده را از بین می برد. اما… اما سوختن البسه و جامه دان تو گویای آن است که در این راه مال و منال زیادی را از دست می دهی. خیلی زیاد.
و عین همان شد که معبر گفته بود.

تعبیر سوختن لباس یا دست با آتش

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت، زیان مالی به او می رسد. اگر دستش سوخت، به یکی از اعضاء بدنش آسیب می رسد. اگر بیننده خواب ببیند با شعله آتش دستش سوخت، باید هوشیار باشد؛ زیرا از جانب شخصی که بر او ریاست و برتری دارد، زیان می بیند و لطمه می خورد.

تعبیر برداشتن آتش

معبران نوشته اند برداشتن آتش از اجاق، خوردن مال حرام است و چیزی است مادی و مالی که از راه نامشروع عاید بیننده خواب می شود، یا از چیزی که شرعا و عرفا به او تعلق ندارد، بهره می برد.

اگر در خواب دیدید که کنار آتش نشسته اید، ولی از شدت حرارت چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و در این حالت خود را کنار می کشید، نشانه آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آنجا از شما عیبجویی می کنند.
معبران کهن نوشته اند برداشتن آتش تصرف مال یتیم، غصب مال غیر و خوردن مال گناه آلود و حرام است.

تعبیر باران آتش از آسمان

فرو ریختن آتش از اسمان همانقدر که غیرمعمول و غیر طبیعی است، نشان بروز حوادث ناخوشایند است که جنبه عمومی دارد.

اگر در خواب دیدید که آتش از آسمان بر خانه شما فرو می ریزد و نقاط دیگر مصون به نظر می رسند، حادثه بدی برای شما اتفاق می افتد. برعکس اگر از آسمان آتش فرو می ریخت ولی خانه شما مصون مانده، از خطر و آسیبی بزرگ در امان می مانید.

نسوختن دست با آتش

آتش سوزندگی دارد، اما اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند، موفقیتی بزرگ تحصیل می کنیم و به اوج می رسیم.

به کس دیگری آتش دادن کمک کردن است.

افروختن اجاق بسیار خوب است. اگر بیننده خواب ببیند چراغ گاز، فر و یا اجاق غذاپزی کسی را روشن می کند، برای دیگران مفید واقع می شود و اگر اجاق به خودش تعلق داشت، نشان آن است که صاحب فرزند دختر می شود.

تعبیر در آتش افکندن

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد، نشان آن است که از منبع قدرتی به او ظلم و ستم می شود. اگر آتش بیننده خواب را نسوزانید، نشان آن است که با بی رغبتی به سفری بی سود و رنج آور می رود. اگر حرارت آتش زیاد باشد که بیننده خواب احساس کند می سوزد، دچار بیماری می گردد.

سوختن با آتش زیان است و اهمیت آن بستگی به مقدار سوختگی در خواب دارد. پرتاب کردن آتش و انداختن آن ایجاد دشمنی و آشوب و فتنه در میان مردم است.

تعبیر سوختن مغازه در آتش

اگر بازرگانی ببیند که محل کسب و تجارت او می سوزد، گویای آن است که او گرانفروشی می کند؛ در معامله و خرید و فروش به نیرنگ و حیله و دروغگویی متوسل می گردد که خودش خوب آگاه است. معبران این نوع سوختن را بیشتر گرانفروشی تعبیر می کنند.

آتش در خواب کلا جنگ و فتنه است، ولی تعیین و تفسیر آن با معبر است.

  •  اگر بیننده خواب ببیند تلی از آتش در خانه او افروخته شده، در روزهای آینده با یک دعوای شدید خانوادگی روبرو می شود.
  • اگر بستر خود را در آتش ببیند و مشاهده کند رختخوابش به طور جزیی یا کلی سوخته، با همسرش جنگ و دعوا خواهد کرد. چه زن باشد و چه مرد.
  • اگر بیننده خواب ببیند که لباسش در آتش سوخته، به او تهمت می زنند.
  • اگر ببیند آتش صورتش را سوزانیده، بی آبرو می گردد.
  • چنانچه ببیند دست یا انگشتش در آتش سوخته، زنی به او ستم میکند.

آتش افروختن بی هدف، ایجاد خصومت و دشمنی بی علت است.

سوزانیدن و آتش زدن زباله، در خواب ایجاد آشتی و دوستی است و اگر بیننده خواب با کسی قهر است و یا از کسی کدورت دارد، با او آشتی میکند.

قرار دادن قابلمه یا دیگ و یا هر ظرف خالی دیگر روی اجاق و آتش گویای انجام یک کار بیهوده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب