ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبگینه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 آبگینه در لغت هم شیشه و بلور است و هم تنگ بلورین و یا ظرفی که از شیشه ساخته شده باشد.
 
معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند. این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن نیز ظریف و شکننده است.

تعبیر خواب آبگینه از دیدگاه دانیال نبی

از «دانیال» نبی نقل می شود: چنانچه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه، آب می نوشد، خوابش گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله ای سودبخش می شود. چنانچه بیننده خواب ازدواج خویش را باور نداشته و یا در شرایطی غیرمساعد باشد، زنی در زندگیش مؤثر واقع می شود.
 
اگر بیننده خواب ببیند که در ظرفی از آبگینه به دیگری آب یا شربت مفرح می نوشاند، گواه آن است که برای آن شخص یا هر کس دیگری که نوشنده شربت است، زن میگیرد و یا پیشگام امر خیر میگردد.

در دست داشتن ظرفی از بلور و یا آبگینه نیکو است.

اگر ببینیم که ظرفی از آبگینه در دست داریم که آن ظرف به خود ما تعلق دارد، از طریق مداخله یک زن متمتع می شویم و سودی می بریم و یا حاجتی از ما برآورده می گردد که احتمالا عامل آن یک زن می تواند باشد.
 
اگر ظرف آبگینه که در دست داریم متعلق به خود ما نباشد، خرمی و شادی تو می شود.
 

خویشتن را در میان تعدادی ظرف بلور و ابگینه دیدن مهمانی رفتن و یا مهمان دادن است و شاید یک عروسی.

روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب، با توجه به اینکه آبگینه را به زن تعبیر کرده اند نیکو است، 

مگر در یک صورت، و آن این است که ظرفی از آبگینه و بلور داشته باشید او آن ظرف از دستتان بیفتد و بشکند.

تعبیر شکستن آبگینه در خواب

معبران در این مورد به خصوص نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنانچه بیننده خواب زن باشد و یا مردی باشد که همسر ندارد، زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب