ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادانی و دوم ده و روستا.

در مورد نخست چنانچه در خواب ببینیم مشغول آباد کردن جایی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد.

  • اگر آن جای که در خواب دیده ایم، در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی عمل ماست. خواب ما می گوید کاری بی ثمر انجام می دهیم.
  • اگر آن جای بایر و ویرانه است و ما آن را آباد می کنیم، نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

آباد کردن زمین

اگر زمینی که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد، می سازید و آباد می کنید، به خصوص اگر در آن کشت و کار انجام می دهید، خواب شما از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید و خبر می دهد. چنانچه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سودبخش است و به گفته «ابن سیرین» خیر و فایده نصیب شما می شود.

ریزش بنای آباد در خواب

اتفاق می افتد که در خواب می بینید بنای آباد و ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.
چنانچه خودتان را در جایی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از آن همه آبادی و عمران تعجب کنید، به همان نسبت که آبادانی دیده اید، بهره مند و کامیاب می شوید. خلاف این نیز صادق است. یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید، انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن آبادانی نشان از گشایش کارهای بسته است.

تعبیر ده و روستا در خواب

اما آبادی به معنی ده و روستای دیدن روستا از دور آرزویی است که محال می نماید.

اگر در جاده ای به طرف یک ده آباد می روید به کاری مشغول می شوید که از آن کار به شما نفعی می رسد و اگر از ده ای بیرون می آیید، نشان کسالت و کدورت خاطر است.

اگر کسی خود را در ده و روستایی ناشناخته ببیند، نشان خیر و صلاح است و اگر آن ده آشنا و شناخته شده باشد، نیکو نیست؛چون ترک کردن ده گویای گرفتاری مختصری است.

تعبیر خواب ترک روستا

ترک ده به طرف شهر خوب است. نشان آن است که امور بیننده خواب سر و سامان می گیرد و کاری که در دست دارد و به آن اقدام می کند به دلخواه پایان می پذیرد. ولی اگر بیننده خواب ببیند که از شهری به سوی ده می رود، سیاق کار او آشفته می شود و تحقیر می گردد به علتی که با شغل و حرفه او مربوط می شود.

به نوشته نفایس الفنون:

  • اگر خود را در ده یا روستا و یا شهرستانی آباد ببینید، امنیت و آرامش می یابید. چنانچه بیننده خواب ببیند در دهی گم شده، نشانه شر و فساد و بدی است.
  • اگر بیننده خواب ببیند کسانی از ده بیرون می آیند، مدعیانی سر راه او پیدا می شوند و با افرادی جاهل بگومگو می کند که آنها شأن او را تخفیف میدهند.

مالکیت ده در خواب سود بردن است.

ده سبز و خرم می تواند یک زن باشد و بستگی به این دارد که بیننده خواب در چه سنی از سالهای زندگی خویش است.

برای جوان ده سرسبز و آباد زن و عشق و ازدواج است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب