گام 1 - سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با توپ یونولیتی و مروارید لپه ای و سین های مصنوعی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. 

برای آشنایی و یادگیری این هنر بسیار زیبا می توانید از مطالب شمع مرواریدی و گلدان مرواریدی کمک بگیرید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با توپ یونولیتی و مروارید لپه ای و سین های مصنوعی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. 

برای آشنایی و یادگیری این هنر بسیار زیبا می توانید از مطالب شمع مرواریدی و گلدان مرواریدی کمک بگیرید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با توپ یونولیتی و مروارید لپه ای و گل های کریستالی آماده 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. 

برای آشنایی و یادگیری این هنر بسیار زیبا می توانید از مطالب شمع مرواریدی و گلدان مرواریدی کمک بگیرید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با توپ یونولیتی و مروارید لپه ای و پروانه های فلزی آماده 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. 

برای آشنایی و یادگیری این هنر بسیار زیبا می توانید از مطالب شمع مرواریدی و گلدان مرواریدی کمک بگیرید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. از دسر خوری پایه دار یه بار مصرف هم می توانید برای تزیین هفت سین خود استفاده کنید. مرواریدها و پروانه ها را می توانید اب چسب چوب، چسب حرارتی یا چسب قطره ای بچسبونید. البته چسب حرارتی را می تونید بعد جدا کنید. 

 

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

سفره هفت سین مرواریدی

سفره هفت سین زیبا با جام پایه دار و مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

 

جام تزیینی زیبا زیبا با مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

 

جام پایه دار تزیین شده با مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید.

 

جام های پایه دار تزیین شده با مروارید لپه ای رشته ای و نگین متری و پروانه های طلایی 🙂

وسایل مورد نیاز خود را می توانید از خرازی های شهر خود تهیه کنید. طبق سلیقه خود سفره هفت سین خود را تزیین نمایید.

 

 

گام 2 - سفره هفت سین کریستالی

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با جام های پایه بلند و گلبرگ های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با جام های پایه بلند و شکوفه های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با جام های پایه بلند و شکوفه های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین جام های پایه بلند با ربان و دانه های انگور کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با جام های پایه بلند و شکوفه و گلبرگ های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با جام های پایه بلند و شکوفه های کریستالی و طلایی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با ظروف فیروزه ای آماده و گل های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای درست کردن سنبل کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین کریستالی

تزیین سفره هفت سین با ظروف فیروزه ای آماده و گل های کریستالی 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای درست کردن سنبل کریستالی لطفا گل سنبل کریستالی را مطالعه فرمایید. 

گام 3 - سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

بدین صورت که تک تک گلبرگ ها را با چسب حرارتی دور جام ها بچسبانید.

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

برای آشنایی با گل های لمسی  لطفا مطلب گل رز با گلبرگ لمسی را مطالعه فرمایید. 

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین جام با گلبرگ ها گل لمسی  🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

سفره هفت سین با گلبرگ لمسی

تزیین سفره هفت سین با گلبرگ ها گل لمسی و جام پایه بلند و مرواریدی رشته ای 🙂

وسایل مورد نظر خود را می توانید از خرازی شهرتون خریداری نمایید.

گام 4 - سفره هفت سین نمدی

سفره هفت سین نمدی

درست کردن سفره هفت سین با نمد 🙂 

برای درست کردن سنبل نمدی زیبا کلیک کنید.

سفره هفت سین نمدی

درست کردن سفره هفت سین با نمد 🙂 

سفره هفت سین نمدی

درست کردن سفره هفت سین با نمد 🙂 

سفره هفت سین نمدی

درست کردن سفره هفت سین با نمد 🙂 

سفره هفت سین نمدی

درست کردن سفره هفت سین با نمد 🙂 

برای درست کردن سنبل نمدی زیبا کلیک کنید.

سفره هفت سین نمدی

سفره هفت سین ایستاده 🙂 

سفره هفت سین نمدی

سفره هفت سین ایستاده 🙂 

 

می توانید وسایل خود را خریداری کرده و طی 1 الی 2 روز سفره هفت سین مورد نظر خود را طبق سلیقه و خلاقیت خودتان  درست کرده و از هنر خویش لذت ببرید. 🙂 🙂