گام 1 - اضافه کردن سطر

اضافه کردن سطر

سطری را که می خواهیم قبل از آن سطر جدیدی درج شود انتخاب میکنیم، و روی آن راست کلیک و گزینه Insert را انتخاب میکنیم.

اضافه کردن سطر

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید سطر مورد نظر اضافه شده است.

اضافه کردن سطر

روش دوم اضافه کردن سطر جدید از قسمت Home  گروه Cells گزینه Insert را انتخاب، زیر مجموعه ای باز می شود. گزینه Insert sheet Rows  را انتخاب میکنیم در اینصورت هم سطر جدید اضافه می شود.

گام 2 - اضافه کردن ستون

اضافه کردن ستون

برای اضافه کردن ستون، ستونی که که می خواهیم قبل ازآن ستون دیگری اضافه شود انتخاب می کنیم. و روی آن راست کلیک و گزینه Insert را انتخاب میکنیم.

گام 3 - اضافه کردن سلول

اضافه کردن سلول

سلولی که میخواهیم در محل آن سلول جدیدی درج شود انتخاب می نمایم. سپس بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب می نمایم پنجره ای ظاهر می شود که به ترتیب گزینه ها را توضیح می دهیم.

 Shift cells right : حرکت سلول های موجود به سمت راست و درج سلول جدید

 Shift  cells down :حرکت سلول های موجود به پایین و درج سلول جدید

Entire row : درج یک سطر کامل در محل سلول انتخاب شده

Entire column: درج یک ستون کامل در محل سلول انتخاب شده

 

گام 4 - حذف کردن سطر، ستون و سلول

حذف کردن سطر، ستون و سلول

برای حذف  ستون، ستونی که می خواهیم حذف شود را انتخاب میکنیم، راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب میکنیم.