گام 1 - UFI & BIE

UFI & BIE

از ايــن رو بــا تــلاش و همفكــري نمايشگاههاي بين المللي فعال در دهه بيست ماننـد بروكسـل، بوداپسـت، كلـن، فرانكفـورت،لايپزيك، ميلان، پاريس، وين، زاگرب، اوترخت، والنسيا، لوبيانا، پـادوا، ليـون و بـردو، اتحاديـهنمايشگاههاي بين المللي (UFI ) در سال 1925 ميلادي پايهگذاري گرديد. اين اتحاديه يـك سازمان بين المللي و غيرسياسي و غير انتفـاعي اسـت و در راسـتاي بهبـود كيفيـت برگـزاري نمايشگاهها، تدوين مقررات و روشهاي برگزاري نمايشگاه، دورههاي آموزشـي مـورد نيـاز و درمجموع سازماندهي و هماهنگي بين اعضاي خود فعاليت ميكند و از كميته هـاي مختلفـي دردرون خود تشكيل شده و هر يـك از اعضـا طـي شـرايطي مـيتواننـد بـه عضـويت و رياسـتكميتههاي تخصصي آن انتخاب شوند.

 

 

 

عضويت در اتحاديه بينالمللي نمايشگاهها (UFI ) از اهميـت بـالايي برخـوردار اسـت و شركتها و كشورهايي كه عضو (UFI )مـيباشـند مجـاز بـه اسـتفاده از آرم اتحاديـه دركليـه مكاتبات، پوسترها، تابلوها و وب سايت خود ميباشند و موجب كسب اعتبار در بين كشورها و برگزاركنندگان نمايشگاه در سطح بينالملل ميگردد. از جمهوري اسلامي ايران ابتدا شركت سهامي نمايشگاههاي بـين المللـي ج.ا.ايـران و در سالهاي اخير شركتهاي نمايشگاهي تبريز، مشـهد، اصـفهان، شـيراز و كـيش توانسـتهانـد بـه عضويت (UFI ) درآيند. اداره مركزي اتحاديه ابتدا در ميلان آغاز به كار نمود و از سال 1948 ميلادي به پاريس منتقل شد. در حال حاضر (UFI )با بـيش از 80 سـال تجربـه، تحقيقـات مرتبط با صنعت نمايشگاهي انجام ميدهد و نتـايج آن در بازاريـابي و آمـوزش بكـار مـيرود. هزينه هاي اتحاديه از محل حق عضويت اعضا تامين ميگردد. از ديگر مجامع معتبر بين المللي، كميته بين المللي نمايشگاهها (BIE ) است. (Bureau Exhibition International )و مقر آن در پاريس واقع شده است. اين كميته وظيفه سازماندهي نمايشگاههاي جهاني (EXPO )ها را بعهده دارد و به تقاضاهاي اعضا در خصوص ميزباني و تدوين مقررات برگزاري اكسپو با توجه به قوانين حاكم در كشور ميزبان رسيدگي ميكند