ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

13 − 10 =

بستن
بستن

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار

ﻧﺎم ﻗﻄﻌﺎت ENHANCED ADHESION SYSTEM

ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر

ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰی Madule CPU

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ

ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮر

ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن

وﻟﺘﺎژ

سخنی با مخاطب
اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.
 
به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.
 
لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت این مطلب ارائه نمایید.
 
تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.
 
لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.
 
چگونه ها را از ما بخواهید
 
ویکی چجور
 
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - ﺳﻴﺴﺘﻢ ENHANCED ADHESION SYSTEM

ﺳﻴﺴﺘﻢ ENHANCED ADHESION SYSTEM

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي – ﻳﻚ ﻋﺪد

ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ - دو ﻋﺪد

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ – ﻫﻔﺖ ﻋﺪد

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن – ﻫﻔﺖ ﻋﺪد

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره – ﻳﻚ ﻋﺪد

ﭘﺎﻧﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر Panel Driver SCR – ﻳﻚ ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ رﻟﻪ PCC1-2 – ﻳﻚ ﻋﺪد

آب دﻣﺎي ﺣﺴﮕﺮ  Engine Water Temperature Sensor EWTS -ﻋﺪد ﻳﻚ

ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ – ﻳﻚ ﻋﺪد

 آﺷﻜﺎر ﺳﺎز ﻋﻴﺐ ﻓﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ Detector Fault Blower Grid – ﻳﻚ ﻋﺪد

ﺳﻴﺴﺘﻢ ENHANCED ADHESION SYSTEM

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارﺳﺎل دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

بناﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺗﻬﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺮدازش در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮيﻛﺎرﺗﻬﺎي دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.

اﻫﻢ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺰاي ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺧﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ- ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﻋﻢ از ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﺪرت، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ

ب- ﺗﺼﺤﻴﺢ در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخ و اﻋﻼن آن

پ- ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮي – ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ

ج- ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و رﻟﻪ ﻫﺎ چ- ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻣﻮﺗﻮر

ح- ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ و ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

خ- ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ

د- ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و ﺳﻌﻲ در ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ذﻫﻨﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ .

ﺳﻴﺴﺘﻢ ENHANCED ADHESION SYSTEM

ﻣﺎﺟﻮل ﺮدازﻧﺪه ﺮﻛﺰي Madule CPU

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاي ذﻳﻞ اﺳﺖ:

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادي HMI ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

LED ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﺟﻮل

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي CPU

ﺗﺎﺑﻠﻮ رﻟﻪ ﻫﺎ

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮقﻗﺪرت

ﻛﺎرﺗﻬﺎي DAU252 وDAP250

ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺑﺎﻃﺮي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، 

با اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺎﺟﻮل، از 74 وﻟﺖ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ 24 وﻟﺖ ﺑﺎزه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺗﻘﻠﻴﻞﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.   

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق Supply Power ﻛﺎر ﻣﻴﺮا ﻛﺮدن ﭘﺮﺷﻬﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد. در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻮز ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ENHANCED ADHESION SYSTEM

اطلاعات کامل 

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺮق 74 وﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﻪ 24 وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪار رﻟﻪ ﻫﺎ و HMI و ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺟﻮد دارد.

اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﺒﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﻃﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺑﻪ ﻧﺎم "اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ "C1 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم" اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ "C4 ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﻲ، ﻳﻚ دﮔﻤﻪ "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت" دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ راه اﻧﺪاز ﻣﺠﺪد ﻓﻴﻮز ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اي از ﻣﺪار ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻓﻴﻮز ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار، از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺪار 24 وﻟﺖ را از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازد.

ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدندﮔﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد “Reset” ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن را دوﺑﺎره ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از وﺟﻮد ﺑﺮق 74 وﻟﺖ و 24 وﻟﺖ در ﻣﺪار ﻣﺎﺟﻮل ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺟﻠﻮي ﻣﺎﺟﻮل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﭼﺮاغ زرد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺮق از ﻣﺪار ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن دﺷﺎرژﺑﻮدن ﺑﺎﻃﺮﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار 24 وﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮔﻤﻪ Reset اﺷﻜﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﮔﺮدد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺪار ﻗﻄﻌﻲ ﺳﻴﻢ و ﻳﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﺳﺮد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﻤﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ 24 وﻟﺖ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺪار ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق، اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺑﺮق ﺑﺎﻃﺮي، از 60 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎ 78 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﺟﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺑﺮق 40 وﻟﺖ را ﻫﻢ دارد.

در ﻧﻤﺎي داﺧﻞ ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، اﺟﺰاي ذﻳﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ:

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درب ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.

ﻫﺮ ﻛﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ "ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي" داراي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، در ﺳﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻛﺎرت و ﻧﻴﺰ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي اوﻟﻴﻦ LED ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري PWR در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن  ﻫﺮ ﺟﺰء ﻣﺎﺟﻮل  اﺳﺖ.

POWERﻛﻠﻤﻪBreaker Circuit ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﭘﺎﻧﻞ CB و اﺣﺮاز ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن، ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﺗﻬﺎ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎده از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺖ.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب