گام 1 - وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز ساخت دستبند مرواریدی

1- مروارید 5 یا 6

2- مروارید شماره 1 یا 2

3- منجق

4- نخ ماهیگیری

 

وسایل مورد نیاز

5- گیره و اتصالات دستبند

6- دم باریک

7- سوزن

گام 2 - آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

آموزش دستبند مرواریدی

برای شروع کار منجوق را با نخ ماهیگیری نخ می کنیم و گر بزنید.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

همانند شکل 6 منجوق، یک مروارید کوچک، 6 منجق دیگر و 2 مروارید بزرگ را پشت سر هم نخ کنید.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

با یک عدد منجوق مجددا سوزن را از دو مروارید بزگ عبور می دهیم.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

ابتدای نخ را از منجوق تکی عبور می دهیم تا محکم شود.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

پشت سر منجوق های قبلی و با فاصله ی کمی از آن، بار دیگر 6 منجوق، یک مروارید کوچک و 6 منجوق دیگر را به ترتیب و پشت سر هم نخ کنید.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

سوزن را از مروارید بزرگ قبلی عبور دهید.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

بدین ترتیب اولین حلقه ی دستبند کامل می شود.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

مثل قبل دوباره  6 منجوق، یک مروارید کوچک و 6 منجوق دیگر و یک مروارید بزرگ را به ترتیب و پشت سر هم نخ کنید. توجه داشته باشید که در این مرحله فقط به جای دو مروارید یک مروارید بردارید.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

سوزن را از یکی از دو مروارید قبلی و یک مروارید بزرگی که تازه نخ کرده اید عبور دهید و محکم بکشید تا سفت شود.

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

دو باره 6 منجوق، یک مروارید کوچک و 6 منجوق نخ کنید.

گام 3 - درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

بار دیگر سوزن را از دو مروارید آخری رد کنید و کار را محکم نمایید.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

حلقه ی دوم نیز کامل شد.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

مثل قبل دوباره  6 منجوق، یک مروارید کوچک و 6 منجوق دیگر و یک مروارید بزرگ را به ترتیب و پشت سر هم نخ کنید. توجه داشته باشید که در این مرحله فقط به جای دو مروارید یک مروارید بردارید.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

سوزن را از یکی از دو مروارید قبلی و یک مروارید بزرگی که تازه نخ کرده اید عبور دهید و محکم بکشید تا سفت شود.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

دو باره 6 منجوق، یک مروارید کوچک و 6 منجوق نخ کنید.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

بار دیگر سوزن را از دو مروارید آخری رد کنید و کار را محکم نمایید. حلقه ی سوم نیز کامل شد.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

به اندازه ی دلخواه بافت را همانند مراحل قبلی ادامه دهید.

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

پس از تکمیل کار نوبت به وصل کردن گیره و اتصالات دستبد می باشد.

گام 4 - وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

برای وصل کردن و درست درست حلقه ی اتصال، گیره ی میخ مانند را از دو مروارید بزرگ آخری رد می کنیم.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

میخ را تا آخر می کشیم.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

سر آن را خم کرده و حلقه ای درت می کنیم.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

به این صورت حلقه درست خواهد شد.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

برای طرف دیگر دوباره این مراحل را تکرار نمایید. هر دو طرف باید به این شکل حلقه داشته باشد.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

گیره را به یکی از حلقه ها وصل می نماییم.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

و به طرف دیگر حلقه ای دیگر اضافه می کنیم.

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

دستبند مرواریدی زیبا و دست ساز ما آماده است. (برگرفته از کانال کریستالکده ،مجله تصویر زندگی)

از هنر خود لذت ببرید. 🙂

♥ منتظر آموزش های بعدی ما باشید. ♥

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چگونگی انجام کار