گام 1 - CPU مرکزی قطار

CPU مرکزی قطار

CPU مرکزی قطار

CPU، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ، ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ دارد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل، در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺮار دارد. در ﻛﻞ اﻳﻦ ﺷﺎﺳﻲ ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

Position with no label -1

Memory Protection OFF -2

Memory Protection ON -3

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺳﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ON Protection Memory ﻗﺮار دارد، ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي CPU وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻳﻦ ﺷﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در ﺣﺎﻟﺖ ON Protection Memory(وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﺎﻻ) ﻗﺮار دارد.

از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺷﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.

ﺑﺮاي ﺳﻮار  ﻧﻤﻮدن  اﻃﻼﻋﺎت  و  ﻳﺎ  ﭘﻴﺎده  ﺳﺎزي  اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺮ  روي  ﭘﺮدازﻧﺪه  ﻣﺮﻛﺰي،  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻛﻪ  ﺷﺎﺳﻲ  در  وﺿﻌﻴﺖ OFF Protection Memory و ﻳﺎ label no with Memory ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻗﺘﻲ ﺷﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻗﺮار دارد، اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ﻻزم اﺳﺖ، وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي CPU ﻣﻮارد و اﺟﺰاي ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ:

1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺠﻴﺮه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم LOADR

2- ﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻣﺎﺟﻮل

3- ﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

CPU مرکزی قطار

ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از روي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮ روي ﻣﺎﺟﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ LOADR ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﺪ و در ﺻﻮرتﻧﺒﻮد ﻛﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻧﺎ درﺳﺘﻲ ﻛﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي، از ﻧﺼﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺎﺟﻮل دو راه وﺟﻮد دارد:

ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ و دﻳﮕﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺒﻜﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭘﻮرت اﻧﻔﻨﻮﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ روي ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از ﺑﺤﺚ،از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ CPU ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻛﻠﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺖ ON Protection Memory و ﺳﻮﻳﻴﭻ زﻳﺮي آن در ﺣﺎﻟﺖ Memo ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﺗﺼﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮق ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.

ﺳﻴﻢ “ﻣﺸﻜﻲ” ﺑﻪ “ﻣﻨﻔﻲ” و ﺳﻴﻢ “زرد” ﺑﻪ”ﻣﺜﺒﺖ” اﺗﺼﺎل داده ﺷﻮد.

در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪار ﺷﺪه اﻳﺮان ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭘﻴﻦ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

LED ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ CPU، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ.

LED ﺑﺎ ﻧﺎم READY رﻧﮓ زرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻳﺎ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ و ﻳﺎ ﺳﺮوﻳﺲ، روﺷﻦ اﺳﺖ.

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺮﺳﺪ.

LED ﺑﺎ ﻧﺎم RUN رﻧﮓ ﺳﺒﺰﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﭘﺮدازش ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ داده ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢEAS ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

LED ﺑﺎ ﻧﺎم LOW BAT رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت 14 روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻳﻦ ﺑﺎﻃﺮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم MB1 ﺑﻪ HMI ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم MB2 ﺑﻪ ﭘﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮي ﻣﺎﺟﻮل ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎ دﺷﺎرژ ﺷﺪن آن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺮدازﻧﺪه، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺟﻮل از ﺑﺮق ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎك ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد دارد.

ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻧﻮع ﺗﺠﺎري ﭘﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﻴﻮﻣﻲ ﺑﻮده و در ﺑﺎزار اﻳﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻃﺮي از زﻣﺎن ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻲ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺎرژ آن ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺧﻄﺎر Battery Low ﺑﺮ روي Screen Diagnostics ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﭼﺮاغ ﺷﺎرژ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻃﺮي در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﺟﻮل روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻮﻋﻲ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎيﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ:

1- ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺗﻮر آن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي READY و RUN در روي CPU روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

2- در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺟﻮل روﺷﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎﻃﺮي را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

3- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺟﻮل از ﺑﺮق ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻃﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ رويCPU ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.