گام 1 - کیلومتراژ سرعت نما

کیلومتراژ سرعت نما

  سرعت نما:

وسیله ای است نشان میدهد که لکوموتیو در کدام کیلومتراژ با چه سرعتی (چندکیلومتر برساعت) مسیر مورد نظر را طی کرده است و در کدام استگاه به چه مدت و در طول سر کجا و در چه بلاکی توقف کرده است … 

این دستگاه باید در لکوموتیو وجود داشته باشد زیرا اگر توسط مکانیسین از مدار خارج شود یا از لحاظ فیزیکی برداشته شود لکوموتیو ایراد داه و حرکت نمیکند . جعبه سیاه اجازه حرکت نمیدهد .

گام 2 - کارکرد لکوموتیو (سرعت سنج )

کارکرد لکوموتیو (سرعت سنج )

کارکرد لکوموتیو :

نشان میدهد لکوموتیو در هر سرویس و در چه بازه زمانی معلوم تعمیرات لازم انجام شده و باید کارکرد چک شود  و لازم به ذکر است که با حساب کردن کارکرد روغن بعضی قسمت ها عوض میشود و یا بازدید قسمت هایی که به کیلومتراژ مربوط است انجام میگیرد . 

گام 3 - ساعت سرعت سنج

ساعت سرعت سنج

ساعت سرعت سنج :

در بالای سرعت سنج با دو رنگ وجود دارد و لازم به ذکر است این مرحله مهم بوده و باید درست تنظیم شود ساعت فوق اگر قبل از ظهر بوده با رنگ سیاه و اگر بعد از ظهر بوده با رنگ آبی تنظیم گردد و ساعت تمامی موارد ذکر شده بالا و غیره با این ساعت تنظیم میشوند .